”Krafttag mot bedragare” riskerar att leda mot okänd laglös mark

Efter att jag skrev https://www.internetsweden.se/tankar-om-krafttag-mot-bedragare/ så ser jag anledning att utveckla och peka på vägen Sverige tagit in på.
Avsikten med inlägget är INTE att dela ut kritik mot enskilda, företag, enheter eller myndigheter, utan bara ge dig som läsare en pragmatisk bild med samlad information från olika källor för att skapa en ”större bild” och analysera utifrån den insamlade datan och det jag menar är en tokig väg vi tagit in på.
Det är exempel på vad OSINT (Open Source Intelligence) är och handlar om. Ju mer samlad information du har från olika trovärdiga källor, desto tydligare ser du bilden framför dig!

Stolliga Lagmän

Som att olika Tings- och Hovrätter (och även myndigheter) i allt snabbare takt börjat neka och försvåra utlämnandet av domar till såväl Rättssdatabaser som till allmänheten (mig, se bild nedan).
Säkert med en förespeglad god intention, men ack med så förödande konsekvenser. Och detta med stor sannolikhet efter att någon högre upp i den politiska maktens hierarki pekat ut riktning med hela armen i sin strävan att försöka begränsa att, ett i jämförelse fåtal kriminella kan få tillgång till känsliga uppgifter. (men i sin strävan så förblindar man samtidigt för tusentals i brottspreventionen/brottsbekämpningen)

För deras agerande, menar jag, är en pinne i hjulet för all brottsprevention/bekämpning i Sverige. Och jag kan inte förstå hur argumentet kring leveransform skulle begränsa mängden personuppgifter – kan någon förstå? Och istället för att skicka en pdf per e-post, så lämnar de endast alternativet att jag ska betala tusentals kronor för att de ska skriva ut på papper och skicka detta brevledes till mig.

Nu är jag bara en (1) person av tusentals på den ”goda sidan”, men ni kan ju fundera vad Lagmännens sk ”nyordning” leder till, bara efter att ha läst de lovord som jag (en av tusenden) tagit emot.
EXEMPEL 1 EXEMPEL 2 EXEMPEL 3
Utan att vara speciellt konspiratorisk, så träffas jag oundvikligen av tanken: – för vilket lag spelar dessa lagmän?

Det kan ju tilläggas att jag som fått detta besked från flera Tingsrätter sedan 2011 är innehavare av Frivilligt Utgivningsbevis.
Och det är alltså dessa utgivningsbevis som ”stolliga lagmän” nu godtyckligt skapat sin egen ”nyordning” för..
Och det kanske mest stolliga är att det inte finns konsensus för TR och HR i Sverige, utan de är alla EGNA myndigheter, så en begäran kan liknas med ett godtyckligt lotteri – får jag nitlott eller vinst denna gång?

Äpplen och Päron

Efter min tidigare post har även kreditupplysningsföretaget Dun & Bradstreet skrivit en läsvärd artikel som heter
”Så använder kriminella företag som fasad”

Artikeln är välskriven av namnkunniga personer och är även högaktuell.
Men, för det finns ett stort MEN – författarna gör det alldeles för vanliga misstaget att blanda ihop äpplen med päron.

Vaddå Peter – allt som står där stämmer väl?
Och jovisst, men de har inte alls med varandra att göra!

Att skriva en artikel om hur kriminella använder bolag för sina bedrägerier och skiktning för att sedan penningtvättas genom andra bolag, individer och värdeförflyttas på olika sätt, har inte något att göra med hur många bedrägerianmälningar som Polismyndigheten tog emot förra året.
– Det är helt enkelt annan typ av brottslighet och att blanda samman dessa siffror i artikeln kan som bäst bli missvisande för läsaren.

För det första så används de kriminellas bolag FRÄMST för att lura:

  1. Andra bolag/näringsidkare
  2. Finansiella institut
  3. Stat & Kommun

För det andra så har de allra flesta polisanmälningar som inkommer till polisen konsumenter/privatpersoner som målsägare
Och de som anmäls kan förvisso vara bolag (svenska eller utländska), men då det i Sverige inte är möjligt för Polisen att utreda och lagföra ett bolag (Juridisk Person), så direktavskrivs dessa anmälningar eller i bästa fall förmedlas till annan brottsbekämpande myndighet (vilket sker mycket sällan).

  • Anmälningar mot Juridiska personer kan inte utredas av Polisen om inte _ansvarig fysisk person_ som genomfört bedrägeriet/brottet kan fastställas med mycket mera.

Och det är ju med DEN vetskapen, som vi först läser BRÅ´s officiella kriminalstatistik för handläggnings- och uppklaringsstatistiken från Polisen för 2023,
64% (153 267 av 239 253 bedrägerianmälningar direktavskrevs av Polisen) – mycket anmäls helt enkelt fel eller händelser som saknar förutsättning att kunna utredas av Polisen.

Vilket då leder till att 36% (85 986 stycken) av anmälningarna utreds av Polisen
Så fortsätter vi att söka information i Polisens årsredovisning för 2023
..och får då veta att varje ärende i genomsnitt utreds under 151 dagar

..för att sedan i 85,3% (73 346 stycken) av fallen, alltså EFTER genomförd förundersökning, läggas ner.

Kvar har vi då 12 460 stycken (av 239 253 handlagda bedrägeribrott) dvs ~5,2% som går vidare till någon typ av lagföringsförsök.

Sedan hur stor personuppklaringsgraden för de olika brottstyperna av brottsanmälningar är, tycker jag att det kan vara spännande att kika på i bilden tidigare från BRÅ – det är den markerade kolumnen längst till höger och siffrorna avser anmälningar till Polisen i hela Sverige under hela 2023.

Ergo: ~95% av anmälda bedrägeribrott (de förhållandevis få, som väl anmäls till Polisen), läggs ner inom 151 dagar.

———————–
Men som jag sagt, så handlar dessa 12 460 bedrägerianmälningar _FRÄMST om fysiska personer som blivit bedragna av en eller flera MGM (Misstänkt GärningsMan) som är identifierade andra fysiska personer_ – alltså inte av en juridisk person (Bolag).
———————–

Jag beskrev även skillnaden för några år sedan här: Nej det är inte samma samma
(siffrorna i grafiken nedan är inte absoluta, utan är mer till för att ge en uppfattning av fördelning och proportion, där det ovanför röda linjen anmäls till Polisen, SKV och EBM. Mörkertalet genomförda bedrägeribrott som inte kommer till myndigheters kännedom är alltså fortsatt mycket stor.

Min poäng är att de kriminellas bolag som Dun & Bradstreet´s artikel handlar om alltså inte bör/kan ställas mot Polisens inkomna anmälningar.
För det är helt andra typer av främst ”konsumentinriktade bedrägerier” (som de aktuella bolagen KAN, men mycket sällan ÄR inblandade i).

Istället får vi ta fasta på att D&B-artikeln mejslat ut andra nyckelvärden ur andra rapporter: ”Var tredje person inom den organiserade brottsligheten i Sverige har haft ett företagsengagemang” och att ”..kostnaden för brottslighet riktad mot svenska företag uppskattas till drygt 90 miljarder kronor per år.
(Jag återkommer till dessa två delar längre ner)

Polisen bedömer sedan i februari 2024 att 14 000 är aktiva i kriminella nätverk och att ytterligare 48 000 har relationer till dessa nätverk.
Alltså 62 000 individer som av olika grad är kopplade till kriminella nätverk i Sverige.

I Europols rapport SOCTA 2021 (sidan 11) så uppskattar de att 80% av Europas kriminella använder bolag för sin verksamhet och att 50% har egna bolag.
Europol släppte även en ny rapport för 10 dagar sedan, där de gått på djupet i de 821 mest EU-farliga kriminella nätverken. Där gör de bedömningen att 86% använder sig av företag i sin kriminella verksamhet. (sidan 10).

Vi har alltså uppskattningar på mängd utövare och årlig brottskostnad på ~90 miljarder
Men vi vet inte hur många brottsmisstankar/anmälningar som den kriminaliteten mynnat ut i, för det visar alltså inte Polisens siffror alls.

Vi börjar md att titta på Skatteverkets brottsutredningstider (sk genomströmningstider) från SKV´s ÅR 2023 (bilden nedan är hämtad från sidan 90)
Då det inte framgår hur många ärenden varje typ har, så går det bara grovt att uppskatta till att genomsnittet bör ligga på 200-250 dagar

Låt oss sedan titta på Ekobrottsmyndighetens Årsredovisning för 2023
Nedan bilder är saxade från olika sidor i ovan pdf.

Där kan vi se antalet inkomna brottsmisstankar och brottstyper

Knappt 41 000 brottsmisstankar, som leder till..

..knappt 5 200 lagföringsbeslut och utredningarna tar i genomsnitt (oavsett komplexitet)

190 dagar PER ÄRENDE, till en kostnad av..

..knappt 836 miljoner.

Och med vilket utfall?

Typexempel Bedrägligt företag

Vi tar ett ganska typiskt Kreditbedrägeribolag som riktat in sig på att handla på kredit av andra näringsidkare och med bla uppblåsta årsredovisningar lyckats skaffa sig kreditvärdighet för att handla ”produkter, lätta att omsätta” och även olika typer av lån, så snittar (min uppskattning) brottsvinsterna på runt 3-4 miljoner.

Inte sällan används ”vårt” exempelbolag för att ställa ut förfalskade individuppgifter till ”skuggidentiteter” som i sin tur kan ta blancolån eller handla på kredit.
Efter att bolaget gått i konkurs kan dom även äska ersättning från lönegarantin. Eller vaddå ”dom”, det jag menar är naturligtvis den som förfogar över identiteternas BankIDn, vilket innebär att dessa identiter kan drabba flertalet myndigheter och kommuner. De påhittade ”anställda” kan naturligtvis användas i nya styrelsegenerationer i fler bolag och för en lång rad andra hyss. -”your fantasy is the limit”!

Bolaget betalar såklart inte skatter vilket till slut får SKV att agera och påföra dem skatteskuld vilket leder bolaget i konkurs sådär en ~200 dagar efter brottsaktiv period.

SKV kan anmäla till EBM, men vanligast är att bolagets konkursförvaltare anmäler till EBM efter att denne är färdig med konkursboets förvaltningsberättelse, anmäler misstanke om brott till Ekobrottsmyndigheten, som då i genomsnitt tar 190 dagar på sig att utreda brottsmisstanken.

Bolaget har vid det laget hunnit byta namn, adress, verksamhet och inte minst styrelsegeneration både en och fyra gånger sedan den brottsaktiva perioden.
Och de bolagsmålvakter som väl satt i styrelsen under den brottsaktiva perioden kan som bäst ställas inför rätta, men får allt som oftast mycket förmildrande straffavdrag (om målvakterna suttit i flera bolag så blir det istället åtalsbegränsning för de flesta brotten), då det klargörs att målvakten inte haft någon bevisbar delaktighet i de brott som begåtts (eller om det inte kan bevisas att de har gynnats ekonomiskt).
Dessutom är det ganska vanligt att vårt exempelbolag OCKSÅ används för att skikta andra bedrägliga bolags brottsvinster, genom att ställa ut falska fakturor ..och vice versa. (Bolaget får alltså en annan roll i en händelsekedja) För exempel se bilden

Händelser i grova drag
– De drabbade näringsidkarna och lån/kreditgivarna får fortsatt stå med sin förlust.
– Eventuellt engageras även KFM för att driva in skulderna.
– De påförda skatterna och skattetilläggen från SKV kommer naturligtvis aldrig bli betalda (bolaget är ju försatt i konkurs).
– Och brottsvinsterna är ju lika självklart borta från bolaget sedan 1½-2 år tillbaka i tiden.
– EBM-åklagare kan döma ut nån månad i straff som ofta strafflindras pga bla häktningstid eller helt enkelt omvandlas till villkorlig dom tillsammans med ett litet ”aja baja!”.

Kostnaderna är svåra att mäta
Kostnad: Lurade näringsidkare – ~3-4 miljoner
Kostnad: Skatteverkets utredningar – okänt, 200 utredningsdagar
Kostnad: Bedrägerier utförda av ”skuggidentiteter”
Kostnad lönegarantier – okänt
Kostnad: Konkursförvaltare – okänt
Kostnad: EBM – okänt, 190 utredningsdagar
Kostnad: Domstol + Advokatkostnader – okänt
Kostnad: Anstaltstid för Målvakt – okänt

Hela apparaten som initialt kostat lurade företag 3-4 miljoner fortsätter sedan att kosta samhällskroppen flermiljonbelopp (min grova uppskattning)
Allt detta medan de faktiska kriminella under myndigheternas utredningstider hunnit göra om allt med nya kreditbedrägeribolag både en och flera gånger.

Och allt medan myndigheternas brottsbekämpning INTE metodutvecklat sig på 15 år, utan händelsekedjorna ser likadana ut idag som då och det kommer att fortgå och fortsätta öka.

Och under tiden har näringslivets olika grindvakter stoppat hundratals nya bedrägeriförsök från samma ”faktiska kriminella”
Men nu tack vare ”stolliga lagmän” mm, så kan inte längre näringsidkare genomföra kontroller av vare sig kunder (KYC/DD) eller nyckelpersoner (bakgrundskontroller) i sina företag..

Jo, men ni har ju Kreditupplysningsföretagen kreditbedömningar att luta er mot, kanske någon röst säger..
– Problemet är bara att Kreditupplysningsföretagen nyttjar SAMMA frivilliga utgivningsbevis ..som Regeringens särskilde utredare ser om hur det kan begränsas (naturligtvis till föga nytta, då det fortsatt går att kontakta respektive myndighet för att få ut samma information – i en eller annan form)

————————
Jag kom slutligen att tänka på att uppgiften om att Var tredje person i den organiserade brottsligheten har haft företagskoppling.
Siffran är i sig intressant, samtidigt som den riskerar att ge en skev förminskad bild av ”bolagsproblemet”.
för då ovan bara är matchning mellan kända ”markerade” individer i en myndighets register som körts mot bolagsregister, så säger det ingenting om hur många bolag som ”skapats av”/”infilterats av”/”utpressas av”/”ägs av” eller på annat sätt ”styrs av” organiserad brottslighet.
Och av det skälet så står inte heller ovan uppgift på (34% synliga direkt relationer) inte i strid mot Europols uppskattning av att 50% har ”egna” bolag och att 80% av Europas organiserade kriminalitet använder sig av bolag för sin verksamhet (ex. penningtvätt).

Det ger en samlad bild av att ~10% av Sveriges bolag är ”brottsverktyg” för organiserad kriminalitet i Sverige
Och jag ser stora risker med att överilade punktinsatser skapar nya mycket större problem för samhället, än de beställare hoppats på att lösa – illa för alla, utom de kriminella.
————————
Fundera nu på den tidigare uppskattningen i D&B-artikeln om att de kriminella bolagen står för en brottskostnad på ~90 miljarder kronor per år.
Jag tänker nu bara påstå (egen bedömning) att det sker medan näringslivets brottsprevention IDAG i stora drag stoppar 9 av 10 bedrägeriförsök.
Alltså INTE myndigheters brottsprevention, utan vad näringslivets brottsprevention ”stoppar Olle, redan i grind” i ca 9 av 10 fall !
Och icke att förglömma: näringslivets brottsprevention är brottsbekämpande myndigheter behjälpliga i mycket hög grad

Nu får DU fundera på vad det innebär för antal anmälningar till Polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten, myndigheters genomströmningstider, handläggningsgrader, uppklaringsgrader, kriminellas brottsvinster mm när näringslivets brottsprevention förhindras att se vad de ser idag och därmed inte kan göra korrekta bedömningar.
Och även om utvecklingen inte sker över en natt, så säg att första året så skulle 7 av 10 försök stoppas, året efter 5 av 10 osv.

Återigen – ingen avsedd kritik åt något håll, utan mer en lite fylligare statusbild för var vi står idag och var jag ser att vissa beslut leder in oss på för väg.

Avslutar med ett skärmklipp från Europol som berättar om hur stor del av brottsvinsterna som EU´s olika myndigheter (Sverige inbegripet) lyckas återta från den organiserade kriminaliteten (klickbar bild).

Related Articles

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *